Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych są to przedmioty poszerzające wiedzę studentów z obszaru kształcenia niezwiązanego ze studiowanym kierunkiem. Przedmioty te prowadzone są wyłącznie w formie wykładów w semestrze zimowym i letnim. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego 
Czytaj więcej