Projekt zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Uwagi do projektu zmian w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UWM można zgłaszać do dnia 09.08.2015 r. na adres: a.juchniewicz@uwm.edu.pl.

Osoba prowadząca sprawę:
mgr Agnieszka Juchniewicz
Biuro ds. Studenckich

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -PROJEKT-
Zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od roku akademickiego 2015/2016
Zapis obecny Zapis proponowany
§ 4
ust. 10.
„Student traci prawo do przyznanych świadczeń:”
§ 4
ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Student traci prawo do świadczeń:”
§ 7
ust. 4.
„Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną przyznającą stypendium o:”
§ 7
ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Student, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu pobranych świadczeń, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną przyznającą stypendium o:”

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Studentowi przebywającemu na urlopie nie przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.”

§ 8
ust. 11. pkt 1
„Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku:
 1.  zwiększenia się albo zmniejszenia się liczby członków rodziny, w tym także
  z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu,”

ust. 13.
„Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, o okolicznościach wymienionych w ust. 11 oraz ponownego złożenia wniosku.”
§ 8
ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„11. Prawo do stypendium socjalnego ustalane jest ponownie w trakcie roku akademickiego w przypadku:
 1. zmiany w składzie rodziny (w rozumieniu § 8 ust. 2 pkt 1 cyt. Regulaminu),”

ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu pobranych świadczeń, do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu, tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, o okolicznościach wymienionych w ust. 11 oraz do ponownego złożenia wniosku.”
§ 11
ust. 6.
„W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie kwoty stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia
§ 11
ust. 6 otrzymuje brzmienie.:
„6. W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca.

dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
Ponowne przyznanie stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia i złożenia nowego wniosku.”
§ 12
ust. 10
„Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dwa ostatnie semestry lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w terminach:
 1.  do 10 października danego roku akademickiego,
 2.  do 10 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia.”
§ 12
ust. 10
„Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dwa ostatnie semestry wraz z wykazem ocen za dwa ostatnie semestry studiów lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,
w terminach:
 1.  do 10 października danego roku akademickiego,
 2.  do 10 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim na studiach drugiego stopnia.”

dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Liczbę studentów na podstawie której ustala się do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów wybieranych na danym roku i formie studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) ustala się na podstawie stanu osobowego studentów z listopada w danym roku akademickim.”
§ 15
ust. 2.
„W średniej arytmetycznej ocen uwzględnia się oceny z:
 1. przedmiotów realizowanych zgodnie z programem kształcenia i planem studiów,
 2. wybranego języka (języków),
 3. przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,
 4. przedmiotów ogólnouczelnianych wybranych z uczelnianej oferty kształcenia – wpisanych w program kształcenia,
 5. przedmiotów powtarzanych – w przypadku wpisu warunkowego na semestr,
 6. wychowania fizycznego,
 7. praktyk zawodowych.”

ust. 3.
„W średniej arytmetycznej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:
 1. realizowanych z wyprzedzeniem,
 2. drugiej specjalności lub kierunku.”

ust. 4
„Średnią arytmetyczną ocen ustala się uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczając każdą ocenę niedostateczną i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę ocen.”
§ 15
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W średniej arytmetycznej ocen uwzględnia się:
 1. oceny z przedmiotów realizowanych zgodnie z programem kształcenia i planem studiów,
 2. ocenę z wybranego języka (języków),
 3. oceny z przedmiotów ogólnouczelnianych wybranych z uczelnianej oferty kształcenia – wpisanych w program kształcenia,
 4. ocenę z wychowania fizycznego,
 5. ocenę z praktyk zawodowych,
 6. 0 (zero) w przypadku braku oceny/ocen z przedmiotu/modułu/praktyki przewidzianych w planie studiów danego semestru.”

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W średniej arytmetycznej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:
 1.  realizowanych z wyprzedzeniem,
 2.  drugiej specjalności lub kierunku,
 3.  przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,
 4.  przedmiotów powtarzanych .”

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Średnią arytmetyczną ocen ustala się uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa w ust. 2, wliczając każdą ocenę niedostateczną i zero.”

§ 16 § 16
dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Osiągnięcia zdobyte przez studenta w czasie trwania urlopu, nie są brane pod uwagę podczas oceny wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.”
§ 18
„Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.”
 § 18 otrzymuje brzmienie:
„Nienależnie pobrane świadczenia student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *