Informacje dla studentów zagranicznych dotyczące przedłużenia legalności pobytu w Polsce

Informacje dla studentów zagranicznych dotyczące przedłużenia legalności pobytu w Polsce!
 
Składanie wniosków za pośrednictwem poczty
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce mogą być składane za pośrednictwem poczty. Aby uniknąć nielegalnego pobytu, cudzoziemcy, którzy nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 
Wnioski dotyczące legalizacji pobytu mogą być wysłane do urzędów wojewódzkich za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym lub poprzez innego operatora pocztowego. Składając wnioski ważne jest aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego będzie uznawany za legalny.
 
Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wniosku. Legalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.
 
Legalizacja pobytu z uwagi na niemożność opuszczenia Polski
Cudzoziemcy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogą opuścić terytorium Polski mogą składać wnioski o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 
Szczegółowe informacje na temat przedłużenia wizy oraz formularze wniosków można znaleźć tu: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/przedluzenie-wiz-i-pobytu-w-ramach-ruchu-bezwizowego/
 
Informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu oraz formularze wniosków można natomiast znaleźć tu: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/pobyt-z-uwagi-na-wyjatkowe-okolicznosci-w-tym-pobyt-nielegalny/okolicznosci-wymagajace-krotkotrwalego-pobytu/
 
Składając wniosek zarówno o przedłużenie wizy, jaki i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu ważne jest, aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt w czasie postępowania administracyjnego będzie uznany za legalny. Wnioski należy wysłać do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego. Wysłanie wniosku w czasie legalnego pobytu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. gwarantuje dochowanie terminu do jego złożenia oraz zapewni możliwość legalnego pobytu do czasu rozpatrzenia sprawy.
 
Prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. https://udsc.gov.pl/
 
/Komunikat w języku angielskim/
 
Informations for foreign students about legislation of stay due to the inability to leave Poland
 
Applications for the legalization of stay of foreigners in Poland submitted by post
Due to the state of epidemic threat, voivodeship offices have suspended direct customer service. Therefore, all applications for the legalization of stay of foreigners in Poland may be submitted by post. Applications for the legalization of stay of foreigners may be sent to voivodeship offices via Poczta Polska S.A. by registered mail or via any other postal operator. When submitting applications for legalisation of stay, it is important to do so during legal stay in Poland. Only then the stay during the administrative procedure will be considered legal.
 
Sending the application to the voivodeship office via Poczta Polska S.A. (which is the designated operator within the meaning of the Postal Law Act) before the period of legal stay has expired, guarantees that the deadline for submitting the application will be met. The legality of a foreigner’s stay during the proceedings results from the fact of submitting an appropriate application within the statutory period, and not from the fact that the foreigner has a stamp in the passport confirming submission of the application. The voivodes will return to calling applicants to appear in person, when required by law, after the restoration of direct customer service.
 
Legalisation of stay due to the inability to leave Poland
Foreigners who cannot leave the territory of Poland for reasons beyond their control may apply for either a visa extension or a temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay.
 
 
 
When applying for both a visa extension and a temporary residence permit due to circumstances requiring a short stay, it is important to do so during a legal stay in Poland. Only then the stay during the administrative procedure will be considered legal. Applications should be sent to the voivodeship office via Poczta Polska by registered mail or via any other postal operator. Sending the application during legal stay via Poczta Polska S.A. guarantees meeting the deadline for its submission and ensures the possibility of legal stay until the case is considered.
 
Please follow further information appearing on the website of the Office for Foreigners. https://udsc.gov.pl/en/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.