REGULAMIN TURNIEJU CHARYTATYWNEGO SIATKÓWKI
O PUCHAR REKTORA UWM

 1. Organizatorem turnieju jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/01, 10-722 Olsztyn
 2. Turniej odbędzie się na Hali Sportowej UWM przy ul. Profesora Romana Prawocheńskiego 7, 10-720 Olsztyn dnia 12 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00-19:00.
 3. Drużyna może składać się maksymalnie z 8 zawodników:
  1. w grze bierze udział 6 zawodników wraz z zastępującym libero,
  2. w skład drużyny mogą wchodzić studenci, pracownicy oraz osoby niezwiązane z UWM,
  3. zmiany odbywają się w wyznaczonej strefie,
  4. każda drużyna musi wyznaczyć kapitana,
  5. kapitan zgłasza gotowość drużyny 10 minut przed wyznaczoną godziną pierwszego meczu.
 4. W turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 24 drużyny.
 5. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8 grudnia lub do zapełnienia limitu miejsc.
 6. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. O udziale w turnieju poinformujemy poprzez wydarzenie turnieju na platformie Facebook oraz telefonicznie kapitanów drużyn po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 8. Losowanie i rozstawienie drużyn odbędzie się na 3 dni przed turniejem.
 9. Wpisowe od każdej z drużyn wynosi minimum 120 złotych i przyjmowane jest w dniu turnieju przez Organizatora.
 10. Wpisowe zostaną przekazane na cele charytatywne akcji Kortowski Mikołaj.
 11. Turniej odbywa się systemem pucharowym do 1 wygranej.
 12. Wszystkie fazy turnieju odbywają się do dwóch wygranych setów.
 13. Set kończy się w momencie zdobycia 15 lub 25 punktów przez jedną z drużyn i przewagą minimum 2 punktów nad drugą drużyną. Dokładne ustalenia co do ilości punktów w każdym secie będą podane na odprawie przedmeczowej.
 14. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów.
 15. Drużynę obowiązuje posiadanie zmiennych strojów oraz obuwia sportowego.
 16. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji “fair play”.
 17. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego.
 18. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych, podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących m.in. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.
 19. Wszyscy uczestnicy rozgrywek oraz kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu umieszczonego wewnątrz obiektu rozgrywania zawodów oraz regulaminu i zasad wskazanych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
 20. W przypadku złamania regulaminu turnieju lub obiektu przez zawodnika zespół w którym wystąpił przegrywa mecz walkowerem 2:0 (15:0,15:0) lub 2:0 (25:0,25:0).
 21. W przypadku opuszczenia przez drużynę jednego meczu przyznawany jest walkower.
 22. W przypadku nie pojawienia się drużyny o wyznaczonej godzinie zostaje ona zdyskwalifikowana.
 23. W sytuacji występu zawodnika nieuprawnionego, dana drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 24. Wszelkie zażalenia i protesty drużyny mogą zgłaszać do Organizatora po zakończeniu meczu.
 25. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 27. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora (Maciej Sikorski tel.: 731 381 068).

Regulamin Konkursu “Studenci do Heliosa”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie “Studenci do Heliosa”, zwanego dalej “Konkursem” jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Fundatorem nagród konkursu jest Helios Spółka Akcyjna, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, NIP: 725-14-82-632 w porozumieniu z dyrektorem kina Helios Olsztyn.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook.com na fanpage’u „Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM” zwanym dalej „Stroną”.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art.2 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (DZ.U z 2009r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy, będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy w komentarzu pod postem konkursowym opisali wybrany przez siebie film co najmniej pięcioma znakami graficznymi “emoji” oraz oznaczyli swoich znajomych w tym komentarzu.
 2. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook na Stronie „Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM”: https://www.facebook.com/RUSSUWM
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 23.11.2021 roku do dnia 26.11.2021 do godziny 15:00 spełnić warunki udziału w konkursie:
  1. Opisać co najmniej 5 “emoji” film.
  2. Oznaczyć w komentarzu znajomych.
  3. Zachęcić znajomych do zostawienia reakcji pod swoim komentarzem.
 4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w przypadku zwycięstwa w Konkursie na Stronie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez “jury” Profilu Serwisu tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i §3 Regulaminu.
  Spośród zgłoszeń do Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej “jury” Profilu Serwisu wyłoni dwóch zwycięzców. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 2. Zwycięzcami zostaną 2 osoby z największą liczbą polubień pod załączonym zdjęciem Organizator w dniu 26.11.2021 r. opublikuje informację o wygranej pod zdjęciami zwycięzców.
 3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 3 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody przesłać wiadomość na adres russ@uwm.edu.pl zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody tzn. imię i nazwisko, numer indeksu. W odpowiedzi organizatorzy zobowiązują się do ustalenia terminu przekazania nagrody.

§ 5. Nagrody:

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Helios Spółka Akcyjna.
 2. Miejsca rozstrzyga: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, ul. Kanafojskiego 1/01 10-722 Olsztyn
 3. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy biletów do Kina Helios, zawierające 5 biletów.
 4. Każdy ze zwycięzców otrzymuje od organizatora jeden z dwóch zestawów.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres mailowy russ@uwm.edu.pl.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie podczas trwania konkursu.

Regulamin Konkursu “Wygraj Bluzę UWM”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu o nazwie “Wygraj Bluzę UWM”, zwanego dalej “Konkursem” oraz fundatorem nagród jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook.com na fanpage’u „Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM” zwanym dalej „Stroną”.
 3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 5. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art.2 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (DZ.U z 2009r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy zagłosowali na Jakuba Stefaniaka oraz Dni Świadomości Żywieniowej w plebiscycie Pro Juvenes
 2. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook na Stronie „Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM”: https://www.facebook.com/RUSSUWM
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 13.11.2021 roku do dnia 14.11.2021 do godziny 21:00 spełnić warunki udziału w konkursie:
  1. Zagłosować na Jakuba Stefaniaka oraz Dni Świadomości Żywieniowej w plebiscycie Pro Juvenes za pomocą linku
  2. Wstawić w komentarzu pod postem z informacją o Konkursie, znajdującym się na Stronie opis swojego ulubionego zdrowego posiłku składający się z co najmniej 3 emotikon.
  3. Zachęcić znajomych do zostawienia reakcji pod swoim komentarzem.
 4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w przypadku zwycięstwa w Konkursie na Stronie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez “jury” Profilu Serwisu tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w §2 i §3 Regulaminu.
  Spośród zgłoszeń do Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej “jury” Profilu Serwisu wyłoni dwóch zwycięzców. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 2. Zwycięzcami zostaną 2 osoby z największą liczbą polubień pod załączonym zdjęciem Organizator w dniu 15.11.2021 r. opublikuje informację o wygranej pod zdjęciami zwycięzców.
 3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 3 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody przesłać wiadomość na adres russ@uwm.edu.pl zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody tzn. imię i nazwisko, adres oraz rozmiar i kolor bluzy.

§ 5. Nagrody:

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego
 2. Miejsca rozstrzyga: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, ul. Kanafojskiego 1/01 10-722 Olsztyn
 3. Nagrodami w konkursie są dwie bluzy z logo UWM.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres mailowy russ@uwm.edu.pl.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie podczas trwania konkursu.

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Zagraj z nami – KortoGames” (zwany dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/06, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
4. Celem przyświecającym konkursowi jest promocja turnieju „KortoGames 2021” oraz zaangażowanie grona studentów do wspólnej integracji.
5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje
i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
i przepisami prawa polskiego.

 

§2
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
• ukończyła 18 rok życia,
• posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
• posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem,
a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
w regulaminie konkursu.

§3
Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u realizowany jest w dniu 03.05.2021 roku.
2. Konkursy realizowane jest w formie zadania na kreatywność
3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź.
4. Odpowiedzi będą oceniane pod względem kreatywności.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
o niskiej jakości technicznej i estetycznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzymają nagrodę do Organizatora.
7. Konkurs rozpoczyna się 03.05.2021 r. i trwać będzie 24 godziny.
8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi,
a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
15. Nagrodą w konkursie jest zgrzewka piwa bezalkoholowego „Lech Free 0,0% Limonka z miętą” zawierająca 24 puszki napoju.
16. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę.
17. Nagrody zostanie przekazywana zwycięzcy za pośrednictwem paczkomatów InPost, dla osoby mieszkającej poza terenem Olsztyna, lub osobiście w biurze organizatora.

 

§4
Odpowiedzialność

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
• podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
• udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
• zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
• udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
• używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
• naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj Bluzę UWM” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
 3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/06, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
 4. Celem przyświecającym konkursowi jest promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje
  i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
 7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
 8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
  i przepisami prawa polskiego.

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 rok życia,
  • posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem,
  a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
  w regulaminie konkursu.

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u realizowany jest w dniu 28.04.2021 roku.
 2. Konkursy realizowane jest w formie zadania na kreatywność
 3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź.
 4. Odpowiedzi będą oceniane pod względem kreatywności.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
  o niskiej jakości technicznej i estetycznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzymają nagrodę do Organizatora.
 7. Konkurs rozpoczyna się 28.04 i trwać będzie 24 godziny.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi,
  a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
 12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu
 15. Nagrodą w konkursie jest bluza UWM, w wybranym przez zwycięzcę kroju, kolorze i rozmiarze.
 16. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę.
 17. Nagrody zostanie przekazywana zwycięzcy za pośrednictwem paczkomatów InPost, dla osoby mieszkającej poza terenem Olsztyna, lub osobiście w biurze organizatora.

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  • podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  • udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
  • zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  • udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  • używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  • naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „#środowiskoNIEśmietnisko” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
 3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/06, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
 4. Celem przyświecającym konkursowi jest poszerzenie wiedzy społeczności akademickiej na temat ekologii oraz ochrony środowiska.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje
  i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
 7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
 8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
  i przepisami prawa polskiego.

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 rok życia,
  • posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem,
  a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
  w regulaminie konkursu.

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u obejmuje 3 mniejsze konkursy, realizowane w dniach 27-28.04.2021 roku. (zwanych dalej: “Konkursami jednodniowymi”).
 2. Konkursy jednodniowe realizowane są w formie pytań z wiedzy z zakresu ekologii
  i ochrony środowiska.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź do jednego posta konkursowego.
 4. Odpowiedzi będą oceniane pod względem poprawności odpowiedzi oraz kreatywności.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
  zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzymają nagrodę do Organizatora.
 7. Konkurs rozpoczyna się 26.04 i będzie trwał do 28.04.2021 roku. W tych dniach udostępniany będzie jeden post konkursowy. Uczestnicy mają 24 godziny (do udostępnienia kolejnego postu konkursowego) na wzięcie w nim udziału.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi,
  a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
 12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 15. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
 16. Nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pośrednictwem paczkomatów InPost, dla osób mieszkających poza terenem Olsztyna, lub osobiście w biurze organizatora.

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  • podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  • udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
  • zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  • udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  • używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  • naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Kalendarz Adwentowy z RUSS” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u  (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
 3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/01, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
 4. Celem przyświecającym konkursowi jest wzbudzenie świątecznej atmosfery wśród studentów oraz promocja produktów bezalkoholowych.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §IV, a nie Facebookowi.
 7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
 8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 rok życia;
  2. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  3. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go.  Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w regulaminie konkursu.

 

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa.

 1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u obejmuje 24 mniejsze konkursy, realizowane przez 24 dni. (zwanych dalej: “Konkursami jednodniowymi”)
 2. Konkursy jednodniowe mogą być realizowane w formie:
  1. “Zadania do wykonania” polegającego na zrobieniu zdjęcia. Organizator spośród osób, które nadeślą zdjęcie wybierze jedno zwycięskie.
  2. “Pytania z wiedzy”, w którym jedna odpowiedź jest poprawna. Organizator spośród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi wylosuję zwycięzcę.
  3. “Pytania kreatywnego”, polegającego na napisaniu najciekawszej odpowiedzi. Organizator spośród osób, które nadeślą odpowiedzi wybierze najbardziej kreatywną
 3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź do jednego posta konkursowego. W konkursach fotograficznych dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac. wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem pozwalającym na wykonanie pracy zgodnej z wytycznymi.
 4. W pracy oceniana będzie w zależności od rodzaju posta konkursowego:
  1. Zgodność z tematem
  2. Zaangażowanie studentów
  3. Pomysł
  4. Estetyka i technika wykonanie
  5. Zawarcie kontekstu studiowania
  6. Poprawność odpowiedzi
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzyma zgrzewkę 24 piw Lech FREE 0,0%.
 7. Konkurs rozpoczyna się 01.12 i będzie trwał do 24.12.2020 roku. Codziennie, przez 24 dni, na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego o godzinie 12:00  będzie udostępniany jeden post konkursowy. Uczestnicy mają 24 godziny (do udostępnienia kolejnego postu konkursowego) na wzięcie w nim udziału.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt 8 i 9., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt 7. niniejszego regulaminu.
 12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu.
 15. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.

 

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  1. podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  2. udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku.
  3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  4. udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  5. używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  6. naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
  7. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „#BelferUWM” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Profilu na Instagramie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM (adres URL: https://www.instagram.com/samorzad_uwm/)
 3. Organizatorem jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwana dalej: „Organizator”).
 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Instagram.
 5. „Instagram” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §IV, a nie Facebookowi.
 6. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 16 rok życia;
  2. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  3. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (zwane dalej jako “Profil”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w regulaminie konkursu.

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa.

 1. Konkurs obejmuje opublikowanie zdjęcia konkursowego (pracy konkursowej) na story uczestnika na Instagramie
 2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem pozwalającym na wykonanie pracy zgodnej z wytycznymi
 3. W pracy oceniana będzie:
  1. Zgodność z tematem
  2. Zaangażowanie studentów
  3. Pomysł
  4. Estetyka i technika wykonanie
  5. Zawarcie kontekstu plebiscytu Belfer UWM 2020
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 5. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy wstawią zdjęcie na story na Instagramie zwycięzców konkursu
 6. Konkurs trwa w trakcie transmisji Gali Belfra UWM 2020, tj. 27 stycznia od godziny 19:00 do 21:00.
 7. Nagrodami w konkursie są paczki od partnerów oraz sponsorów Gali Belfra UWM 2020.
 8. Nagrodę można odebrać tylko osobiście w Biurze Samorządu Studenckiego.
 9. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 11. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 12. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt 10. i 11., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt 9. niniejszego regulaminu.
 13. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 14. Prace konkursowe będą oceniane przez Organizatora.
 15. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.
 16. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  1. podania fałszywych danych osobowych na Instagramie i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  2. udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku.
  3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  4. udziału w konkursie osoby poniżej 16. roku życia,
  5. używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  6. naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.