logo

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Zagraj z nami – KortoGames” (zwany dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/06, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
4. Celem przyświecającym konkursowi jest promocja turnieju „KortoGames 2021” oraz zaangażowanie grona studentów do wspólnej integracji.
5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje
i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
i przepisami prawa polskiego.

 

§2
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
• ukończyła 18 rok życia,
• posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
• posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem,
a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
w regulaminie konkursu.

§3
Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u realizowany jest w dniu 03.05.2021 roku.
2. Konkursy realizowane jest w formie zadania na kreatywność
3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź.
4. Odpowiedzi będą oceniane pod względem kreatywności.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
o niskiej jakości technicznej i estetycznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzymają nagrodę do Organizatora.
7. Konkurs rozpoczyna się 03.05.2021 r. i trwać będzie 24 godziny.
8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi,
a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
15. Nagrodą w konkursie jest zgrzewka piwa bezalkoholowego „Lech Free 0,0% Limonka z miętą” zawierająca 24 puszki napoju.
16. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę.
17. Nagrody zostanie przekazywana zwycięzcy za pośrednictwem paczkomatów InPost, dla osoby mieszkającej poza terenem Olsztyna, lub osobiście w biurze organizatora.

 

§4
Odpowiedzialność

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
• podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
• udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
• zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
• udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
• używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
• naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj Bluzę UWM” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
 3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/06, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
 4. Celem przyświecającym konkursowi jest promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje
  i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
 7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
 8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
  i przepisami prawa polskiego.

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 rok życia,
  • posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem,
  a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
  w regulaminie konkursu.

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u realizowany jest w dniu 28.04.2021 roku.
 2. Konkursy realizowane jest w formie zadania na kreatywność
 3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź.
 4. Odpowiedzi będą oceniane pod względem kreatywności.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
  o niskiej jakości technicznej i estetycznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzymają nagrodę do Organizatora.
 7. Konkurs rozpoczyna się 28.04 i trwać będzie 24 godziny.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi,
  a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
 12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu
 15. Nagrodą w konkursie jest bluza UWM, w wybranym przez zwycięzcę kroju, kolorze i rozmiarze.
 16. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę.
 17. Nagrody zostanie przekazywana zwycięzcy za pośrednictwem paczkomatów InPost, dla osoby mieszkającej poza terenem Olsztyna, lub osobiście w biurze organizatora.

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  • podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  • udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
  • zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  • udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  • używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  • naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „#środowiskoNIEśmietnisko” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
 3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/06, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
 4. Celem przyświecającym konkursowi jest poszerzenie wiedzy społeczności akademickiej na temat ekologii oraz ochrony środowiska.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje
  i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
 7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
 8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”)
  i przepisami prawa polskiego.

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 rok życia,
  • posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
  • posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem,
  a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych
  w regulaminie konkursu.

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u obejmuje 3 mniejsze konkursy, realizowane w dniach 27-28.04.2021 roku. (zwanych dalej: “Konkursami jednodniowymi”).
 2. Konkursy jednodniowe realizowane są w formie pytań z wiedzy z zakresu ekologii
  i ochrony środowiska.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź do jednego posta konkursowego.
 4. Odpowiedzi będą oceniane pod względem poprawności odpowiedzi oraz kreatywności.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac
  zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzymają nagrodę do Organizatora.
 7. Konkurs rozpoczyna się 26.04 i będzie trwał do 28.04.2021 roku. W tych dniach udostępniany będzie jeden post konkursowy. Uczestnicy mają 24 godziny (do udostępnienia kolejnego postu konkursowego) na wzięcie w nim udziału.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
  z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi,
  a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
 12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 15. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
 16. Nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pośrednictwem paczkomatów InPost, dla osób mieszkających poza terenem Olsztyna, lub osobiście w biurze organizatora.

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  • podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  • udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
  • zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  • udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  • używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  • naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Kalendarz Adwentowy z RUSS” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM” na Facebook’u  (adres URL: https://www.facebook.com/RUSSUWM)
 3. Organizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą ul. Kanafojskiego 1/01, 10-728 Olsztyn (zwani dalej: „Organizatorzy”).
 4. Celem przyświecającym konkursowi jest wzbudzenie świątecznej atmosfery wśród studentów oraz promocja produktów bezalkoholowych.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §IV, a nie Facebookowi.
 7. Post konkursowy – wpis na osi czasu na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook.
 8. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 9. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 rok życia;
  2. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  3. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku lub Instagramie (zwane dalej jako “Profil”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go.  Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w regulaminie konkursu.

 

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa.

 1. Konkurs na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego na Facebook’u obejmuje 24 mniejsze konkursy, realizowane przez 24 dni. (zwanych dalej: “Konkursami jednodniowymi”)
 2. Konkursy jednodniowe mogą być realizowane w formie:
  1. “Zadania do wykonania” polegającego na zrobieniu zdjęcia. Organizator spośród osób, które nadeślą zdjęcie wybierze jedno zwycięskie.
  2. “Pytania z wiedzy”, w którym jedna odpowiedź jest poprawna. Organizator spośród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi wylosuję zwycięzcę.
  3. “Pytania kreatywnego”, polegającego na napisaniu najciekawszej odpowiedzi. Organizator spośród osób, które nadeślą odpowiedzi wybierze najbardziej kreatywną
 3. Każdy uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź do jednego posta konkursowego. W konkursach fotograficznych dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac. wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem pozwalającym na wykonanie pracy zgodnej z wytycznymi.
 4. W pracy oceniana będzie w zależności od rodzaju posta konkursowego:
  1. Zgodność z tematem
  2. Zaangażowanie studentów
  3. Pomysł
  4. Estetyka i technika wykonanie
  5. Zawarcie kontekstu studiowania
  6. Poprawność odpowiedzi
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 6. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy pozostawią komentarze pod postem konkursowym jedną osobę, która otrzyma zgrzewkę 24 piw Lech FREE 0,0%.
 7. Konkurs rozpoczyna się 01.12 i będzie trwał do 24.12.2020 roku. Codziennie, przez 24 dni, na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego o godzinie 12:00  będzie udostępniany jeden post konkursowy. Uczestnicy mają 24 godziny (do udostępnienia kolejnego postu konkursowego) na wzięcie w nim udziału.
 8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 9. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 11. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt 8 i 9., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt 7. niniejszego regulaminu.
 12. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 13. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu.
 15. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.

 

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  1. podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  2. udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku.
  3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  4. udziału w konkursie osoby poniżej 18. roku życia,
  5. używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  6. naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
  7. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „#BelferUWM” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Profilu na Instagramie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM (adres URL: https://www.instagram.com/samorzad_uwm/)
 3. Organizatorem jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwana dalej: „Organizator”).
 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Instagram.
 5. „Instagram” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorom, zgodnie z postanowieniami §IV, a nie Facebookowi.
 6. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem URL: www.russ.uwm.edu.pl/regulaminy
 7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 16 rok życia;
  2. posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
  3. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (zwane dalej jako “Profil”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatorów do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w regulaminie konkursu.

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa.

 1. Konkurs obejmuje opublikowanie zdjęcia konkursowego (pracy konkursowej) na story uczestnika na Instagramie
 2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem pozwalającym na wykonanie pracy zgodnej z wytycznymi
 3. W pracy oceniana będzie:
  1. Zgodność z tematem
  2. Zaangażowanie studentów
  3. Pomysł
  4. Estetyka i technika wykonanie
  5. Zawarcie kontekstu plebiscytu Belfer UWM 2020
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niezgodnych z tematyką konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 5. Organizatorzy wybiorą spośród uczestników, którzy wstawią zdjęcie na story na Instagramie zwycięzców konkursu
 6. Konkurs trwa w trakcie transmisji Gali Belfra UWM 2020, tj. 27 stycznia od godziny 19:00 do 21:00.
 7. Nagrodami w konkursie są paczki od partnerów oraz sponsorów Gali Belfra UWM 2020.
 8. Nagrodę można odebrać tylko osobiście w Biurze Samorządu Studenckiego.
 9. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 10. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM oraz Kortowiady na Facebook’u, Instagramie oraz innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatorów.
 11. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 12. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt 10. i 11., przysługują Organizatorom nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt 9. niniejszego regulaminu.
 13. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 14. Prace konkursowe będą oceniane przez Organizatora.
 15. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu.
 16. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizatorzy mają prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  1. podania fałszywych danych osobowych na Instagramie i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  2. udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku.
  3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  4. udziału w konkursie osoby poniżej 16. roku życia,
  5. używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatorów,
  6. naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorom i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.