Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów.

Dla osób w cięższej sytuacji materialnej przyznawane są Stypendia Socjalne, w przypadku sytuacji losowej, która pogłębia ciężką sytuację materialną przyznawana jest Zapomoga.

Dla osób wybitnych w ramach dobrych wyników w nauce, osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych przyznawane jest Stypendium Rektora. Tacy studenci mogą starać się również o Stypendium Ministra.

Osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną przez odpowiednią instytucję, mogą otrzymać Stypendium Specjalne.

 • Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.
 • Stypendium socjalne może otrzymać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 nie może przekraczać: 1000,00 zł netto na członka rodziny studenta.
 • Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
 • Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:
  • uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią arytmetyczną ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • zaliczył semestr (rok) zgodnie z programem kształcenia i planem studiów, w terminach sesji egzaminacyjnych i sesji poprawkowych,
  • został wpisany na kolejny semestr (rok).
 • Stypendium otrzymuje do 10 % najlepszych studentów danego kierunku studiów ze średnią nie niższą niż 4,00 lub liczbą punktów nie niższą niż 4,00.
 • Osoby, które warunkowo zaliczyły jeden z dwóch ostatnich semestrów studiów nie mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 • O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.
 • Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny.
 • Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 • Zapomoga przyznawana jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną wyłącznie na wniosek studenta.
 • Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe i poniesione z tego tytułu koszty.
 • Zdarzenie losowe oznacza zdarzenie, którego nie da się przewidzieć, jest przypadkowe i niezależne od woli osoby bezpośrednio dotkniętej jego skutkami, np.: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta, śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe i inne, na skutek których student i jego rodzina znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.
 • Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.
 • Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach, zapomogę może otrzymać tylko na jednym kierunku studiów.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, zapomoga nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 • Kredyt studencki udzielany jest nie dłużej niż na okres studiów.
 • Okres spłaty kredytu studenckiego to dwukrotność okresu pobierania.
 • Kredyt studencki wypłacany jest w ratach: 400, 600, 800 lub 1000 złotych.
 • Środki z kredytu studenckiego student może przeznaczyć na własne wydatki związane ze studiami, kosztami utrzymania domu, odłożyć, a nawet zainwestować.
 • Kredyt studencki udzielany jest na preferencyjnych warunkach.
 • Istnieje możliwość umorzenia kredytu studenckiego.
 • O przyznanie stypendium ministra student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
 • Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 • Wysokość stypendium ustala właściwy minister, lecz nie może ona przekroczyć 15 000 zł. Limit liczby stypendiów jest określony dla każdego z ministrów nadzorujących uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w danym roku kalendarzowym.