Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ma rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów.

Dla osób w cięższej sytuacji materialnej przyznawane są Stypendia Socjalne, w przypadku sytuacji losowej, która pogłębia ciężką sytuację materialną przyznawana jest Zapomoga.

Dla osób wybitnych w ramach dobrych wyników w nauce, osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych przyznawane jest Stypendium Rektora. Tacy studenci mogą starać się również o Stypendium Ministra.

Osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną przez odpowiednią instytucję, mogą otrzymać Stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może zostać przyznane studentowi w przypadku:

 • gdy jest sierotą zupełnym,
 • gdy jest półsierotą,
 • gdy dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazanych w ust. 2 (tj. 600 zł od dnia 01.01.2022 r.),
 • gdy osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

 – o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 nie może przekraczać kwoty:

1050,00 zł netto na członka rodziny studenta

Sposób wyliczenia kwoty stypendium socjalnego:

1050,00 zł (minus) miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta (równa się) stypendium socjalne*

– *minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu o którym mowa powyżej (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Ważne !!!

Zgodnie z art. 88 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Rektor albo Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł od dnia 01.01.2022 r.), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS, MOPS,CUS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

W każdym przypadku, gdy student (w tym także cudzoziemiec) nie może przedłożyć zaświadczenia o wymaganej treści, zastosowanie ma art. 88 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z nim studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie (tj. dokumentów o dochodach studenta i członków jego rodziny, informacji zawartych w zaświadczeniu z ośrodka pomocy społecznej albo wyjaśnień studenta co do przyczyn braku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, dokumentów dotyczących źródeł utrzymania rodziny i innych) Komisja Stypendialna ocenia, czy student jest uprawniony do otrzymania stypendium socjalnego.

Informacje na temat zaświadczeń z OPS dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwie Wyższego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendium-socjalne-wazne-informacje-dotyczace-zaswiadczen-z-ops

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

 • uzyskał w poprzednim roku studiów wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako  średnia arytmetyczna ocen nie niższa niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,
 • zaliczył semestr/rok zgodnie z programem studiów w terminach sesji egzaminacyjnych i poprawkowych (zimowej poprawkowej w semestrze zimowym i jesiennej poprawkowej w semestrze letnim), określanych dla danego roku akademickiego w ramowej organizacji roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, stanowiącej załącznik do decyzji Rektora.

O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z zastrzeżeniem, że o stypendium rektora może ubiegać się student:

1)   przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

2)   przyjęty na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Student, o którym mowa w pkt 1, składa we właściwym dziekanacie, wniosek o stypendium rektora, zaświadczenie organizatora olimpiady potwierdzające status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, zaświadczenie organizatora zawodów potwierdzające zajęcie medalowego miejsca we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski.

Student, o którym mowa w pkt 2, składa we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen uzyskaną w trakcie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów uczelni gdzie dokumentacja przebiegu studiów prowadzona była w formie elektronicznej) .

Stypendium rektora przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Stypendium otrzymuje do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Studentów danej jednostki (wydział, szkoła, filia) klasyfikuje się na osobnych listach rankingowych dla każdego roku, poziomu i formy studiów.

Nie klasyfikuje się na osobnych list rankingowych studentów studiujących na studiach prowadzonych w języku obcym.

Listę rankingową studentów którzy złożyli wnioski, sporządza się biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez studenta (z dokładnością do trzech miejsc po przecinku) obliczonych według poniższego wzoru:

Liczba punktów = 0,4xA + 0,2xB + 0,2xC +0,2xD

gdzie:

A- oznacza liczbę punktów za średnią ocen,

B- oznacza sumę punktów za osiągnięcia naukowe,

C- oznacza sumę punktów za osiągnięcia artystyczne,

D- oznacza sumę punktów za osiągnięcia sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności.

Procedura ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych krok po kroku:

1. Student, który po raz pierwszy ubiega się o stypendium oraz student, który otrzymał nowe orzeczenie do Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia – Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami 2 kopii orzeczenia + oryginał do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony – http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).

Powyższe dokumenty student może dostarczyć do Centrum osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia – Ośrodek ds. Osób z Niepełnosprawnościami: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bonbon@uwm.edu.pl.

Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, UCW odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia

2. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Centrum student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

3. Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wniosku (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”) wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia oraz wymaganym oświadczeniem  należy złożyć w dziekanacie wydziału/szkoły/filii

Studenci, którzy wcześniej ubiegali się o stypendium dla osób niepełnosprawnych w naszej Uczelni,  a ich orzeczenie jest nadal aktualne i nie utraciło ważności, postępują zgodnie z pkt  3 – z tą różnicą, że do wniosku dołączają własną kopię orzeczenia (lub dokumentu równoważnego), bez konieczności wizyty w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia.

Wypłata stypendium następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności:

 1.  śmiercią członka rodziny studenta,
 2.  utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów (za stałe źródło dochodu uznaje się wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, rentę, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia – uzyskiwane przez co najmniej 12 kolejno następujących po sobie miesiącach przed datą jego utraty),
 3.  długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny,
 4.  zdarzeniem losowym,
 5.  klęską żywiołową lub ekologiczną.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale tylko jedną z tego samego tytułu.

Zdarzenie wskazane jako powód ubiegania się o zapomogę oraz trudną sytuację życiową,  w której przejściowo znalazł  się student – należy udokumentować (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w okresie 3 ostatnich miesięcy, przez studenta i członków jego rodziny).

Wniosek o zapomogę wraz dokumentami należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.

Wypłata zapomogi następuje WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY STUDENTA.

Wniosek o przyznanie zapomogi student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich.

Nowy system kredytów studenckich przewiduje – podobnie jak dotychczas – udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania.

O kredyt będą mogli ubiegać się zarówno studenci, jak i doktoranci w szkołach doktorskich. Do czasu zakończenia kształcenia na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 (tj. do 2023 r.) uczestnicy tych studiów zachowują prawo do ubiegania się o kredyt.

Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów studenckich:

 • zwiększono do 30 lat granicę wieku, do którego student może otrzymać kredyt;w przypadku doktorantów będzie to 35 lat; dotychczas kredyt mógł otrzymać student lub doktorant, który rozpoczął studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia;
 • do systemu kredytów studenckich zostały włączone spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które wraz z bankami komercyjnymi, będą udzielały kredytów studenckich;
 • wprowadzono zasadę, że o kredyt studencki można ubiegać się w dowolnym okresie studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej, a wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia; dotychczas wnioski można było składać w terminie od 15 lipca do 20 października, a wniosek był rozpatrywany do 31 grudnia;
 • umożliwiono składanie wniosku o kredyt studencki również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej, a nie jak dotychczas  wyłącznie w formie papierowej;
 • wprowadzono sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy analogiczny do sposobu obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni; według dotychczasowych przepisów sposób liczenia dochodu w przypadku kredytów studenckich różnił się od tego stosowanego w przypadku stypendium socjalnego;
 • zwiększono elastyczność procedury udzielania kredytów – niektóre kwestie związane z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej; dotychczas przepisy określały procedury wypłaty i spłaty kredytu.

Wszystkie umowy zawarte do końca 2018 r. zachowują moc i od 1 stycznia 2019 r. będą do nich stosowane przepisy nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kredyt studencki od 1 stycznia 2019 r.

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że wówczas musi przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, z tym że w przypadku wniosków złożonych do dnia 28 lutego 2019 r. podpisanie umowy kredytowej – z uwagi na konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów – nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, która będzie zawierać m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • datę rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób weryfikacji przez instytucję kredytującą posiadania statusu studenta albo doktoranta,
 • sposób ustalenia przez instytucję kredytującą harmonogramu spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej, turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (styczeń 2019 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Informacje o stypendium ministra, znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.